Loading...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej ocx.pl.

Przez używanie strony ocx.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek.
Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Do czego używamy ciasteczek? ocx.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony były szybsze i wygodniejsze w użyciu do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? Na Stronie ocx.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z danej strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu takdługo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.PRIVACY POLICY

This Cookies Policy applies to the ocx.pl website.

By using the ocx.pl website you agree to the use of cookies in accordance with this Cookie Policy.
If you do not agree to our use of cookies, you should change your browser settings properly or opt out of using the site.

What are cookies? Cookies are small files that are saved and stored on your computer, tablet or smartphone while you visit different websites on the internet. A cookie usually contains the name of the website from which it comes, the "lifespan" of the cookie (that is, its lifetime), and a randomly generated unique number used to identify the browser from which the website is connected. What do we use cookies for? ocx.pl uses cookies for various purposes: to make pages faster and more convenient to use to collect anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how people use websites and help in improving their functionality and content. By using cookies in the manner described above, we never identify users' identities based on information stored in cookies.

How long are the data in cookies stored? Two kinds of cookies can be used on the ocx.pl website - session and permanent. The first ones remain on your device only when you use the page. Permanent cookies remain on your device for as long as they have a set lifetime or until you remove them.Datenschutzrichtlinie

Diese Cookie-Richtlinie gilt für die ocx.pl website.

Durch die Nutzung der ocx.pl-Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß dieser Cookie-Richtlinie zu.
Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht einverstanden sind, sollen Sie Ihre Browser-Einstellungen in geeigneter Weise ändern oder die Verwendung der Seite verlassen.

Was sind Cookies? Cookies (ang. Cookies) sind kleine Dateien gespeichert und auf Ihrem Computer gespeichert, Tablet oder Smartphone, während Sie die verschiedenen Seiten im Internet gerade besuchen. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der Website, von der es darum geht, „Lebenserwartung“ Cookies (dh die Zeit ihres Bestehens), und eine zufällig erzeugte eindeutige Nummer verwendet, um den Browser durch den Aufruf von der Website verwendet zu identifizieren. Wozu verwenden wir Cookies? ocx.pl verwendet Cookies für verschiedene Zwecke: um zu sehen, Seiten schneller und bequeme anonym, aggregierte Statistiken zu sammeln, zu verwenden, die es uns ermöglichen, zu verstehen, wie Menschen Websites nutzen und helfen, ihre Funktionen und Inhalte zu verbessern. Einsatz von Cookies, wie oben beschrieben nie die Identität von Benutzern identifiziert auf der Basis der Informationen, die in Cookies gespeichert.

Wie lange werden die Daten in Cookies gespeichert? Auf der Website ocx.pl können zwei Arten von Cookies verwendet werden - Sitzung und Permanent. Die ersten bleiben nur dann auf Ihrem Gerät, wenn Sie die Seite verwenden. Permanente Cookies bleiben so lange auf Ihrem Gerät, wie sie eine bestimmte Lebensdauer haben oder bis Sie sie entfernen.